Trách nhiệm Bộ, ngành, địa phương ở đâu khi để việc gì cũng đến tay Thủ tướng?

10%