Tất cả công chức, viên chức đều được tăng lương

10%