Sẽ không còn chuyện lương thứ trưởng thấp hơn vụ trưởng

10%