"Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" lộng hành, Ban Tôn giáo Chính phủ lên tiếng

10%