Phim tài liệu: Văn minh vật chất người Việt - Tập 3

10%