Phim tài liệu: Văn minh vật chất người Việt - Tập 2

10%