Phim tài liệu: Văn minh vật chất người Việt - Tập 1

10%