Phần Lan sẽ dừng thực hiện chính sách "phát lương vô điều kiện cho người dân" sau 1 năm thử nghiệm

10%