Hơn 3000 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội

10%