“Đứng nơi “băm nát Sơn Trà”, có thể đếm từng chiếc tàu ở Vùng 3 Hải quân!”

10%