Đề nghị miễn nhiệm chức vụ 2 thành viên Chính phủ

10%