Đại biểu Dương Trung Quốc thẳng thắng nói về tham nhũng

10%