Đặc khu kinh tế là chính sách phát triển đúng đắn của Việt Nam

10%