Chính quyền Ninh Lộc ở đâu mà để dân ngồi đếm xe như Chí Phèo qua trạm BOT?

Truyền hình VnTube

10%