Bệnh nhân gãy đốt xương sống, bệnh viện khoan cẳng chân, bệnh nhân nhắc vẫn bỏ lơ

Xã hội

10%