Bão số 15 chưa đi, bão số 16 (bão Tembin) chuẩn bị vào Biển Đông gió cấp 12

10%