Video người dân kể lại phút khí độc tràn ra khu dân cư:

10%