Không thể xuyên tạc giá trị độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

10%