Thiết bị hỏng nhanh do dùng quá tải, giá thuốc Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước

Truyền hình VnTube

10%