Rác thải nhựa ở đại dương sắp nhiều hơn cá, Trái Đất cũng đang bị ‘dẻo hóa’

10%