Nga triển khai tổ hợp gây nhiễu có thể bao trùm cả châu Âu

10%