Nga triển khai tổ hợp gây nhiễu có thể bao trùm cả châu Âu

Vũ khí Quân sự

10%