Mỹ chấp thuận chuyển giao tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton cho Việt Nam

10%