Cao ốc 27 tầng ở London đen thui sau một ngày cháy dữ dội

10%