Bão Tembin tăng cấp, hướng về các tỉnh Nam Bộ

10%